25 jaar jong, op naar de 50

Op 6 maart 1998 is de Stichting MAK officieel opgericht. En maandag 6 maart was dus onze verjaardag. Aanleiding dus voor een feestje, want ja er is heel wat tot stand gebracht: een eigen plek in Blokweer met een eigen gebouw en een kijkboerderij, een ecologisch natuurpark, een natuurspeeltuin, een kloostertuin, een hoogstamboomgaard, en heel veel activiteiten. En dat allemaal dankzij de oprichters, oud-medewerkers, vrijwilligers, sponsors, donateurs, oud-bestuursleden, en de huidige medewerkers. Met veel inzet, maar vooral ook veel liefde voor de natuur, is alles gerealiseerd.

Hoe is het allemaal zo gekomen. In 1992 vond er een conferentie plaats van UNCTAD (UN Conference on Trade And Development). Zij brachten een rapport uit over duurzame handel met aandacht voor milieuproblematiek. Naar aanleiding daarvan deed de regering een beroep op gemeentes en burgers om een milieubeleid te gaan opstarten en uit te voeren. In Hoorn is  toen in het Collegeprogramma 1994-1998 opgenomen dat gestreefd werd naar de oprichting van een MEC (Milieu Educatief Centrum), in eerste instantie in het Julianapark. In november  1996 organiseerde de gemeente Hoorn een conferentie in de Oosterkerk en dat leidde in maart 1997 tot de oprichting van het Platform Duurzaam Hoorn. En toen is een werkgroep gestart die ging onderzoeken of het mogelijk was een MEC op te richten. Een van de initiatiefnemers was Cor Freeke. Hij heeft d.d. 10 februari 1998 namens het bestuur in oprichting een brief gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders met als bijlage een Ondernemingsplan voor een Educatief Centrum met een Kijkboerderij. Aansluitend is op 6 maart 1998 de Stichting Milieu Educatief Centrum opgericht met als eerste bestuur de heren Cor Freeke, Pieter Vlaming, Hendrik Simon Dol en Adriaan Pieter Bouwens. Later, op 20 april 2001 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting MAK Blokweer.

De oprichting van het Platform Duurzaam Hoorn in maart 1997 is ook aanleiding geweest voor bewoners uit Blokker om actie te ondernemen om de Blokweer groen te houden. En dat heeft op 14 april 1998 geleid tot de oprichting van de Stichting Blokweer Groen. Zij hebben het voor elkaar weten te krijgen dat de gemeente een Structuurvisie vaststelde waarin werd vastgelegd dat de Blokweer aan de randen mocht worden bebouwd maar het overige gebied beschikbaar zou blijven voor recreatie en natuurontwikkeling. Dat was de aanzet voor ons huidige ecologisch beheerde natuurpark. Een van de initiatiefnemers in 1998 was Jan Doorenspleet; later heeft Henk Nijzink daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Met de activiteiten van MAK is na veel gesprekken en onderhandelingen met de gemeente, in het bijzonder met de toenmalige wethouder Marcel Deen, gestart vanuit de Achterstraat in Hoorn, maar de opzet was om alle activiteiten te concentreren in de Blokweer. Er was in het oostelijk deel van Hoorn namelijk behoefte aan een kinderboerderij en in combinatie met het buurtinitiatief voor behoud van het groene Blokweer is gekozen voor de huidige locatie.

En sinds 2003 is de groene Blokweer ons thuis: een natuurpark midden in Hoorn met een kijkboerderij en de Molshoop, een gebouw ontworpen door M3-architecten. We verwachten hier ook de volgende 25 jaar vol te maken, want aandacht voor natuur, milieu, klimaat, landschap, water en voedsel, zal ook de komende decennia nog hard nodig zijn om onze aarde leefbaar te houden. MAK gaat er voor, wij zullen ons voor de volle 100% inzetten, op dus naar de 50 !!!

Henk Verheij
Bestuursvoorzitter