Natuur- en milieu-educatie

MAK Blokweer wil door natuur- en milieueducatie (NME) bezoekers bewust maken van hun grote rol in het behoud van en het leveren van een actieve bijdrage aan een leefbare en duurzame wereld.

Ons Scholenprogramma Omgevingsonderwijs bereikt jaarlijks zo'n 8000 leerlingen uit het basisonderwijs. Met scholen uit het voortgezet onderwijs stellen we in overleg met docenten programma's samen. Het MAK werkt hierin vooral faciliterend.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met één van onze medewerkers NME: 0229-266 344. Het complete Scholenprogramma is hier te bekijken: Scholenprogramma Omgevingsonderwijs.

MAK Blokweer is aangesloten bij NME West-Friesland.

Uitgangspunten onderwijsprogramma

  • MAK Blokweer heeft een stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van ondersteuning van het onderwijs, Wij zijn erop gericht de leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs te ondersteunen om bij leerlingen vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die nodig zijn voor het opbouwen van een goede relatie met natuur en milieu. Sleutelwoorden hierbij zijn: onderzoeken, actie, beleving en verwondering.
  • Er wordt gestreefd naar een structurele inbedding van NME als duidelijke pijler binnen het basisonderwijs.
  • Activiteiten en producten sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs.

Thema's en leerlijnen

Het Scholenprogramma Omgevingsonderwijs van MAK Blokweer sluit aan bij de landelijk vastgestelde thema's GROEN, ENERGIE en WATER. Voor deze thema's heeft MAK Blokweer leerlijnen ontwikkeld die gebruik maken van de mogelijkheden van onze groene locatie.
Binnen deze thema's werken we met de onderwijsthema's:

  • natuur
  • duurzame ontwikkeling
  • wetenschap & techniek
  • voeding.  

Maatwerk: vakkennis en flexibiliteit

Onze NME-medewerkers beschikken over uitgebreide, specifieke vakkennis. Daardoor kunnen zij over de meest uiteenlopende onderwerpen leuke activiteiten op maat verzinnen. Bij elk thema, type activiteit en onderwijsniveau is wel een passende avtiviteit te bedenken. Of die nu plaats moet vinden bij MAK Blokweer of op locatie. De uitvoering van het programma kan variëren van 1 uur tot meerdere dagen of weken.

MAK denkt mee over onderwijs

Wanneer u met een onderwerp bij ons komt, bepalen wij in overleg welke soort activiteit of projectvorm passend is bij uw vraag. Op basis daarvan ontvangt u een vrijblijvend voorstel met een kostenberekening. Daarna gaan we over tot het maken van het programma. Ook dit doen we in nauw overleg met u en eventueel de betrokken docent(en).