Groene oases en woningbouw

Veel, heel veel woningen zijn er nodig om de huidige woningnood op te lossen.

Ook Hoorn heeft plannen en dat is goed, zie bijvoorbeeld de concept visie ‘Hoornse Hoogte: een visie op stedelijke groei en hoogbouw’ waarin de gemeente richting geeft aan hoe en waar de stad in de toekomst kan gaan groeien (te downloaden op de gemeentelijke website). Los even van het feit of je voor of tegen hoogbouw bent, het is een mogelijkheid om woningen te realiseren, maar het zijn plannen voor de wat verdere toekomst. Actueler is de bouw van woningen in de Rozenbuurt in Zwaag, en waarschijnlijk op de locatie van de oude gevangenis de Glasbak die vanaf oktober wordt gesloopt. Maar naar wij recent hebben begrepen is Manege De Eenhoorn verkocht aan een projectontwikkelaar. Moeten wij rekening gaan houden met woningen op die locatie? Op dit moment is niet bekend welke ontwikkelingen in de toekomst daar zullen plaats vinden. Maar zeker is dat als er woningen moeten komen, het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.

De percelen van de manege grenzen aan het gebied dat het MAK in beheer heeft en dat is onderdeel van het Natuurpark Blokweer. Dit geldt ook voor de Kloostertuin dat eveneens deel uitmaakt van het Natuurpark. Het is niet ondenkbaar dat het gebied een andere functie krijgt, maar als MAK achten wij het van groot belang dat welke functie het ook wordt, deze passend is bij het unieke karakter dat het gebied nu heeft. Dat karakter kan worden geschetst als een open weide met boomgaard en vrije zichtlijnen van Westerblokker tot Koewijzend. Dat houdt in dat niet elke functie wenselijk is, en eigenlijk wat ons betreft woningbouw dus niet. Beter is het om het gebied van de manege onder te brengen bij het Natuurpark zoals elders is gesuggereerd. Vergroten dus van de natuur want dat is goed voor de leefbaarheid. De groene oase die Natuurpark Blokweer nu is, wordt daarmee versterkt. En voor de volledigheid: ter plaatse zijn ook aanwezig de restanten van een historisch belangrijke Kreekrug.

En dan nog even onze rol en die van omwonenden in het proces over de ruimtelijke invulling van het betreffende gebied. Dit moet niet worden overgelaten aan private organisaties zoals projectontwikkelaars zoals wordt voorgesteld in de nieuwe omgevingswet. Nee, de gemeente moet het voortouw nemen; zij gaan over het grotere plaatje.

Tenslotte, Natuurpark Blokweer is ruim 10 jaar geleden ontstaan door de inzet van betrokken buurtbewoners waarmee is voorkomen dat er woningen werden gebouwd. Aantasting van deze groene oase in het centrum van Hoorn door woningen te bouwen, ook al is er sprake van woningnood, is in onze optiek niet wenselijk.

Namens het bestuur
Henk Verheij, voorzitter